Spring til indhold

Lær at forstå konkurskarantæne

  • 11 min read

Konkurskarantæne er en juridisk betegnelse for en periode, hvor en person eller virksomhed er erklæret insolvent og undergår en konkursbehandling. I Danmark er der klare regler og konsekvenser for insolvente personer. Højesteret har fastslået, at konkurskarantæne kun kan pålægges personer, der har deltaget i ledelsen af en virksomhed med aktiviteter, der har til formål at opnå økonomisk gevinst.

Der er også specifikke regler for koncernforbundne virksomheder og muligheder for at trække en konkursbegæring tilbage, hvis skyldneren betaler sine kreditorer. Det er vigtigt at forstå disse regler, hvis man er involveret i en insolvenssituation.

Hvornår kan konkurskarantæne pålægges?

Ifølge Højesteret kan konkurskarantæne kun pålægges personer, der har deltaget i ledelsen af en virksomhed med aktiviteter, der har til formål at opnå økonomisk gevinst. Dette betyder, at hvis en person har været involveret i driften af en virksomhed, der primært har fokuseret på at tjene penge, kan vedkommende blive pålagt konkurskarantæne i tilfælde af insolvens. Det er vigtigt at bemærke, at konkurskarantæne kun kan pålægges enkeltpersoner og ikke virksomheder som helhed.

I praksis er der en række faktorer, der vurderes for at afgøre, om konkurskarantæne bør pålægges. Det kan omfatte handlinger som misbrug af virksomhedens midler, svigagtig adfærd eller groft uforsvarlig forretningsførelse. Det er op til skifteretten at træffe beslutning om, hvorvidt konkurskarantæne er berettiget i den konkrete situation.

Det er vigtigt at bemærke, at konkurskarantæne ikke nødvendigvis er en permanent situation. Karantænen har en tidsbegrænsning, der normalt varer i en periode på 3-5 år. Efter denne periode kan den insolvente person igen deltage i ledelsen af en virksomhed eller drive egen virksomhed, hvis vedkommende opfylder de nødvendige betingelser og krav.

Konkurskarantæne er en konsekvens af insolvens, og det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning og konkursbehandling for at håndtere økonomiske problemer effektivt og minimere risikoen for konkurskarantæne. En af Danmarks førende konkursadvokater er Bjerregaard Advokatfirma.

Konsekvenser af konkurskarantæne

Konsekvenserne af konkurskarantæne kan være betydelige for en insolvent person. Når en person pålægges konkurskarantæne, får vedkommende visse begrænsninger i forhold til at drive virksomhed eller deltage i ledelsen af en virksomhed i en periode. Disse begrænsninger kan have alvorlige indvirkninger på den insolventes økonomiske situation og fremtidige muligheder for at arbejde inden for bestemte brancher.

Det er vigtigt for insolvente personer at søge gældssanering eller gældsrådgivning for at håndtere deres økonomiske problemer og minimere de negative konsekvenser af konkurskarantæne. Gældssanering kan hjælpe med at omstrukturere gælden og give mulighed for at komme på fode igen økonomisk. Gældsrådgivning kan give vejledning og strategier til at håndtere gælden på en effektiv måde.

Insolvens og jobmuligheder

Når en person er pålagt konkurskarantæne, kan det have indflydelse på ens fremtidige jobmuligheder. Nogle brancher har krav om, at der ikke må være insolvens eller konkurskarantæne for at kunne arbejde inden for dem. Dette kan begrænse den insolventes muligheder for at finde job inden for visse sektorer.

Begrænsninger i virksomhedsdrift

En person, der er pålagt konkurskarantæne, kan også have begrænsninger i forhold til at oprette eller drive en virksomhed i en vis periode. Dette kan hindre den insolvente i at komme tilbage på fode økonomisk og begrænse mulighederne for at genvinde tidligere økonomisk succes.

Tab af tillid og omdømme

Foruden de økonomiske konsekvenser kan konkurskarantæne også have negative virkninger for den insolventes tillid og omdømme. Det kan være svært at genoprette tilliden hos potentielle kunder, samarbejdspartnere eller ansættende virksomheder efter at have været involveret i en konkursbehandling.

Insolvenskonsekvenser Opsummering
Begrænsninger i jobmuligheder Nedsat mulighed for at finde beskæftigelse inden for visse brancher
Begrænsninger i virksomhedsdrift Hindringer for at oprette eller drive virksomhed i en vis periode
Tab af tillid og omdømme Svært ved at genopbygge tillid hos kunder, samarbejdspartnere og arbejdsgivere

Koncernforbindelse og konkurskarantæne

Koncernforbindelse spiller en væsentlig rolle i forhold til spørgsmålet om konkurskarantæne. Ifølge dansk konkurslovgivning kan en person, der allerede er blevet pålagt konkurskarantæne i forbindelse med deltagelse i ledelsen af en koncernforbunden virksomhed, ikke pålægges yderligere konkurskarantæne. Højesteret har fastslået, at begrebet “koncernforbunden virksomhed” i konkursloven skal forstås i overensstemmelse med det selskabsretlige koncernbegreb. Ifølge denne definition består en koncern af et moderselskab og dets datterselskaber. For at en person kan pålægges konkurskarantæne på grund af koncernforbindelse, skal selskaberne være koncernforbundne i henhold til selskabsloven.

Koncernbegrebet Koncernforbindelse Konkurskarantæne
En koncern består af et moderselskab og dets datterselskaber. Datterselskabet er juridisk eller økonomisk underlagt moderselskabet. En person kan ikke pålægges yderligere konkurskarantæne, hvis vedkommende allerede er blevet pålagt konkurskarantæne i forbindelse med deltagelse i ledelsen af en koncernforbunden virksomhed.
Moderselskabet har kontrol over datterselskabets økonomi og drift. Koncernforbindelse kan have betydning for spørgsmålet om konkurskarantæne og muligheden for at undgå yderligere begrænsninger på grund af insolvens. For at pålægge konkurskarantæne på grund af koncernforbindelse skal selskaberne være koncernforbundne i henhold til selskabsloven.

Afgørelser om konkurskarantæne

Højesteret har truffet flere afgørelser vedrørende konkurskarantæne. En afgørelse fra 22. august 2018 viser, at kravet om groft uforsvarlig forretningsførelse skal fortolkes strengt. I denne sag blev de sagsøgte frifundet for karantæne, selvom der var betydelige økonomiske tab og mistanke om privatforbrug af selskabets midler. Denne afgørelse viste, at Højesteret stiller strenge krav til grovheden af handlingerne, der udgør groft uforsvarlig forretningsførelse. Det er vigtigt for insolvente personer at være opmærksomme på den stramme praksis og søge rådgivning for at undgå konkurskarantæne.

Dato Afgørelse Udfald
22. august 2018 Groft uforsvarlig forretningsførelse Frifundet for karantæne
12. maj 2019 Misbrug af selskabsmidler Pålagt karantæne
5. juni 2020 Svigagtig økonomisk adfærd Pålagt karantæne

Proceduren for konkursbegæring

En konkursbegæring kan indgives af enten konkursboet selv eller en kreditor til skifteretten. Når en person eller virksomhed selv indgiver konkursbegæringen, skal denne behandles senest 3 hverdage efter indgivelsen. Det er også muligt at forlænge denne periode, hvis der er behov for det.

Virkningen af konkursen regnes først fra det tidspunkt, hvor konkursdekretet afsiges. Det er vigtigt at bemærke, at fristdagen, hvor insolvensen registreres offentligt, er tidligere end konkursdekretet. Derfor bør skyldneren handle hurtigt for at undgå insolvensregistrering, hvis muligt.

“Konkursbegæringen kan trækkes tilbage af skyldneren, såfremt alle kreditorerne bliver betalt, før begæringen behandles af skifteretten.”

Trække en konkursbegæring tilbage

Hvis skyldneren betaler sine kreditorer, inden konkursbegæringen behandles af retten, kan konkursbegæringen trækkes tilbage. Dette betyder, at konkursen ikke bliver indledt, og insolvensregistreringen undgås. Det er vigtigt for skyldneren at være opmærksom på denne mulighed og handle hurtigt for at undgå de negative konsekvenser af en konkursbegæring.

Insolvensregistrering og konkursdekret

Det er vigtigt at bemærke, at insolvensregistreringen sker på et tidligere tidspunkt end konkursdekretet. Dette betyder, at selvom konkursbegæringen trækkes tilbage, vil insolvensregistreringen stadig være offentligt tilgængelig. Det er derfor vigtigt at handle hurtigt for at undgå insolvensregistrering, hvis muligt.

Konkursbegæring Skifteretten Insolvensregistrering
Konkursboet eller kreditorer kan indgive en konkursbegæring. Skifteretten behandler konkursbegæringen inden for 3 hverdage. Insolvensregistreringen sker på fristdagen, før konkursdekretet afsiges.
Consequently, a person or company can withdraw a bankruptcy petition if all creditors are paid before the petition is processed by the court. Consequently, a person or company can withdraw a bankruptcy petition if all creditors are paid before the petition is processed by the court. Therefore, it is important for the debtor to act quickly to avoid insolvency registration if possible.

Sikkerhedsstillelse ved konkursdekret

Når et konkursdekret er afsagt, bliver en kurator udpeget af skifteretten, og der bliver anmodet om sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved konkursen. Sikkerhedsstillelsen beløber sig normalt til omkring DKK 30.000, men i Storkøbenhavn er beløbet DKK 40.000. Kuratorens primære opgave er at afvikle konkursboet ved at sikre aktiverne og sælge dem til den bedst mulige pris. Det er vigtigt at bemærke, at sikkerhedsstillelsen kun aktualiseres, hvis der ikke er tilstrækkelige aktiver i konkursboet til at dække omkostningerne.

Sikkerhedsstillelse Konkursdekret
Sikkerhedsstillelsen beløber sig normalt til omkring DKK 30.000, men i Storkøbenhavn er beløbet DKK 40.000. Et konkursdekret er en retskendelse, der erklærer en person eller virksomhed insolvent og påbegynder konkursbehandlingen.
Kurator udpeges af skifteretten til at håndtere konkursboets afvikling, herunder realisering af aktiverne. Konkursdekretet markerer begyndelsen af konkursprocessen, hvor konkursboets aktiver og gældsforpligtelser identificeres og afvikles.
Sikkerhedsstillelsen er en økonomisk garanti for at dække omkostningerne ved konkursbehandlingen. Under konkursbehandlingen vil kuratoren sikre aktiverne og sælge dem for at generere midler til at dække konkursboets gæld.
Beløbet for sikkerhedsstillelsen kan variere afhængigt af regionen og de konkrete omstændigheder. En konkursdekrets erklæring kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for den insolvente person eller virksomhed.

Virksomhedspant og konkurs

En kreditor kan have ret til virksomhedspant i henhold til tinglysningsloven. Dette omfatter blandt andet varelager og tilgodehavender. Når der er tinglyst virksomhedspant, nedsættes sikkerhedsstillelsen til halvdelen af beløbet. For eksempel, hvis sikkerhedsstillelsen normalt er på DKK 30.000, vil den blive reduceret til DKK 15.000, hvis der er tinglyst virksomhedspant.

Det er dog vigtigt at bemærke, at den fulde sikkerhedsstillelse på DKK 50.000 stadig gælder for virksomhedspantet, uanset om det er stillet som sikkerhed for tredjemands gæld eller om det er blevet glemt at blive slettet. Dette krav gælder uanset om virksomhedspantshaveren har indgivet konkursbegæringen eller ej.

Panteret Beløb
Tinglyst virksomhedspant Reduceret sikkerhedsstillelse – halvdelen af beløbet
Ingen tinglyst virksomhedspant Hel sikkerhedsstillelse – DKK 50.000

Hvornår kan likvidation anvendes?

Likvidation af et selskab kan foretages, når ejerne beslutter, at selskabet skal ophøre på en måde, hvor alle kreditorer betales. Likvidationen indebærer, at aktiverne sælges, og overskuddet fordeles mellem ejerne.

Likvidationen skal godkendes på en generalforsamling, og der skal vælges en likvidator til at varetage afviklingen af selskabet. Likvidation skal anmeldes i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen er truffet, og selskabet skal beholde sit navn med tillægget “i likvidation”.

Det er også muligt at udlodde udbytte i et likvideret selskab baseret på den seneste godkendte årsrapport.

Table:

Likvidation Franchetagelse Godkendt årsrapport
Virkning af likvidation Beslutning om franchetagelse Årsrapportkrav
Likvidationsgodkendelse Franchisetagerens forpligtelser Indhold af årsrapport
Anmeldelse af likvidation Vilkår og betingelser Godkendelsesprocedure

Opfordring til kreditorer og afslutning af likvidation

Efter likvidationen af et selskab skal alle kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidatoren senest 3 måneder efter offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsens it-system. Det er vigtigt, at alle kreditorer gør brug af denne mulighed for at sikre, at deres krav bliver anerkendt og behandlet korrekt.

Likvidatoren kan først afslutte sagen, når 3-måneders-fristen er udløbet, og alle krav er blevet håndteret. Det er en vigtig del af processen at give kreditorerne tilstrækkelig tid til at fremsætte deres krav og sikre, at deres rettigheder bliver respekteret og opfyldt.

Hvis der er krav, der ikke kan anerkendes af likvidatoren, skal kreditorerne have besked om dette. De har derefter 4 uger til at anfægte afgørelsen i skifteretten. Dette giver kreditorerne mulighed for at forsvare deres rettigheder og håndhæve deres krav, hvis de føler, at de ikke er blevet behandlet retfærdigt.

Når bobehandlingen er afsluttet, kan generalforsamlingen træffe beslutning om at afslutte likvidationen. Det endelige likvidationsregnskab skal godkendes af ejerne og være i overensstemmelse med selskabets vedtægter og gældende lovgivning.

Senest 2 uger efter godkendelsen af det endelige likvidationsregnskab skal likvidatorernes anmeldelse heraf være modtaget i Erhvervsstyrelsen. Likvidationsregnskabet skal vedhæftes anmeldelsen for at sikre, at alle oplysninger bliver registreret korrekt og formelt.

Kreditorer Opfølgning og afgørelse
Anmelde krav til likvidatoren senest 3 måneder efter offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsens it-system Likvidatoren behandler kravene og afgør, om de kan anerkendes
Kreditorer får besked om, hvis deres krav ikke kan anerkendes Kreditorerne har 4 uger til at anfægte afgørelsen i skifteretten
Generalforsamlingen kan beslutte at afslutte likvidationen efter afslutning af bobehandlingen Det endelige likvidationsregnskab skal godkendes af ejerne
Likvidatorernes anmeldelse af det endelige likvidationsregnskab skal modtages senest 2 uger efter ejernes godkendelse Likvidationsregnskabet bliver registreret i Erhvervsstyrelsen

Ændring af selskabets adresse under likvidation

Under likvidation kan det være nødvendigt at ændre selskabets adresse til likvidatorens kontor. Dette skyldes behovet for at sikre, at alle kreditorer kan kontaktes, og at alle relevante oplysninger om aktiver kan opnås via postforsendelser. Hvis der er usikre økonomiske forhold, har likvidatoren pligt til at ændre selskabets adresse til sin egen for at facilitere kommunikationen og behandlingen af kravene. Hvis det viser sig, at likvidation ikke er mulig, kan likvidatoren anmode om, at selskabet tages under konkursbehandling, efter at fuldmagt er indhentet.

Lad os sammenfatte

Konkurskarantæne er en juridisk betegnelse for en periode, hvor en person eller virksomhed er insolvent og undergår en konkursbehandling. Højesteret har fastsat klare regler for, hvornår konkurskarantæne kan pålægges. Det er vigtigt at være opmærksom på, at konkurskarantæne kun kan pålægges personer, der har deltaget i ledelsen af en virksomhed med aktiviteter, der har til formål at opnå økonomisk gevinst. Der er også specifikke regler og krav til sikkerhedsstillelse ved konkursdekretet.

Likvidation af et selskab er en måde at ophøre på, hvor alle kreditorer betales. Der er klare regler og procedurer for denne proces. Det er vigtigt at forstå og følge disse regler nøje for at sikre en korrekt likvidation af selskabet. Likvidationen skal godkendes på en generalforsamling, og der skal vælges en likvidator, som vil være ansvarlig for afviklingen af selskabet.

Uanset om det drejer sig om insolvens og konkurskarantæne eller likvidation af et selskab, er det afgørende at forstå lovene og procedurerne, der regulerer disse forhold. Skifteretten spiller en central rolle i både insolvens- og likvidationsprocessen, og det er vigtigt at søge professionel rådgivning, når man står over for disse situationer for at sikre, at man træffer de rigtige beslutninger i overensstemmelse med loven.